روش ثبت سفارشمراحل ثبت سفاش مطابق تصاویر زیر صورت می پذیرد:

خرید 1

1- انتخاب محصول

خرید 2

2- کلیک بر روی تسویه حساب

 

خرید 3

3- تکمیل اطلاعات کاربری و کلیک تسویه جساب

خرید 4

4- استفاده از درگاه “زرین گیت” برای یپرداخت

 

خرید 5

5- ورود اطلاعات کارت بانکی و اتمام خرید.